Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním poptávky dáváte souhlas se zpracováním svých osobních údajů správcem Smartlog s.r.o., IČO: IČ: 02999145, se sídlem Pod Vinohrady 2390, CZ-697 01, Kyjov, Czech Republic, telefon: +420 518 327 761, e-mail: smartlog@smartlog.cz (dále jen „správce“) pro účely zpracování cenových nabídek, návrhů technického řešení, realizace zakázek a obchodu, servisu na realizovaných zakázkách, přípravě dotační dokumentace, a zasílání obchodních sdělení v souladu s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY(EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Prohlášení správce:

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
Vaše osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci.
Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Nejste povinen/povinna souhlas poskytnout! V případě neposkytnutí souhlasu nesmíte být ze strany správce vystaven/a žádným negativním důsledkům.
Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů a souvisejících právních předpisů.
Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování či zpracování, které by spočívalo v jejich použití k hodnocení některých aspektů Vaší osoby (např. k rozboru nebo odhadu aspektů, týkajících se Vašeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí atd.).
V případě, že by správce hodlal Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly shromážděny, budete o tomto jiném účelu i dalších souvisejících skutečnostech vždy předem informování a dále bude postupováno v souladu s platnou legislativou.
Svá práva uvedená v odst. 3 a 5 můžete uplatňovat následujícími způsoby:

  • osobně na pracovišti správce
  • písemně poštovní zásilkou zaslanou na adresu správce
  • e-mailem správci

smartlog@smartlog.cz